§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy – serwis internetowy (sklep) dostępny pod adresem www.drukarniaglowna.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży potwierdzone na końcu transakcji za pomocą przycisku „Zamów” – zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

11. System Teleinformatyczny – Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drukarniaglowna.pl

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.drukarniaglowna.pl prowadzi sprzedaż detaliczną usług poligraficznych tworzonych na zamówienie Kupującego oferowanych przez serwis internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie realizowane są na podstawie danych dotyczących zamawianego produktu określonych przez Klienta. Dane te muszą, zarówno pod względem formatu, jak i szczegółowej specyfikacji, odpowiadać normom opisanym w wymaganiach technicznych oraz w informacji dla Klientów. W przypadku odstępstw dotyczących formatu zamawianego produktu bądź parametrów Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego produktu. Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy specyfikacja jest zgodna z jego życzeniem i czy odpowiada parametrom określonym przez Usługodawcę. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania przekazanych danych dotyczących zamówienia. Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne:

– przeglądarka internetowa z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji i wtyczek

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.drukarniaglowna.pl są cenami brutto (z VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.

2. Cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia zakupu.

5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien dokonać rejestracji podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Usługodawcę (Potwierdzenie Zakupu).

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Klienta telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia od obsługę sklepu o przyjęciu zlecenia do realizacji. Otrzymane potwierdzenie przyjęcia zlecenia jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i wydruk może znajdować się już w produkcji. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy (do momentu wysłania przesyłki), a także zmianę treści zamówienia lub rezygnację z zakupu (do momentu rozpoczęcia produkcji).

§ 4 Pliki graficzne i proces produkcji

1.Materiały do druku przesłane przez Klienta powinny być przygotowane według specyfikacji produktu (makiety i instrukcje do poszczególnych produktów udostępnione są drogą mailową).

2.Istnieje kilka dostępnych opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Klienta Produktu i wielkości pliku.

3. Wszystkie pliki gotowych projektów wykorzystane w procesie produkcji Usługodawca archiwizuje w celu łatwiejszej realizacji tzw dodruków.

4. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją wymaganą do druku. W niektórych przypadkach Usługodawca dokonuje drobnych korekt (zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Klient jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia zobowiązany jest do ich akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Usługodawcą. Klient może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Usługodawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Klienta pliku, który jest niezgodny z wymaganą specyfikacją lub zawierający błędy, jednakże w takim przypadku Klient jest informowany o nieprawidłowościach i druk realizowany jest za jego zgodą i na jego odpowiedzialność, wtedy ewentualna reklamacja nie zostanie uwzględniona.

5. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

6. Jeżeli pliki przekazane przez Klienta mają zadany inny profil kolorystyczny niż wskazany w specyfikacji wymaganej do druku Usługodawca może je sam skonwertować. W procesie konwertowania z formatu RGB lub ICC (profile kolorystyczne) w sposób naturalny powstają różnice w odcieniach kolorów w porównaniu do oryginalnych barw. Przekazując projekt do realizacji zamówienia w formacie innym niż format CMYK, Klient wyraża zgodę na ewentualne różnice powstałe w wyniku konwertowania.

7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Warunkiem jakichkolwiek roszczeń ze strony klienta odnośnie kolorystyki jest dostarczenie przez Niego przed drukiem papierowego wzoru koloru.

8. Za nieprawidłowo wykonany łam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru lub jego zmarszczenia uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Usługodawca stosuje bigowanie przed procesem falcowania (w zależności od surowca i grafiki). Bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania, spowodowane jest to graniczną wytrzymałością surowca i Usługodawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się lub znacznie wykraczające po za obszar lakierowania.

10. Z uwagi na specyfikację procesu druku oraz maszyn produkcyjnych dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki tolerancja do 2 mm
b) przy falcowaniu/bigowaniu (odchylenie łamu od jego nominalnej linii) tolerancja do 1 mm
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od jej nominalnego miejsca) tolerancja do 1 mm
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych tolerancja do 0,2 mm

§ 5 Wysyłka i terminy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub wskazany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej: GLS lub DPD.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia

4. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji druku 24H. W takim przypadku dokonujemy zwrotu różnicy ceny do terminu w którym zamówienie zostało zrealizowane.

5. Dostawa, przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień roboczy po nadaniu. Towar wysyłamy po opłaceniu zamówienia chyba że ustalono płatność za pobraniem. W przypadku nietypowego zamówienia czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) w kwocie zależnej od wielkości i wagi przesyłki.

§ 6 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić

– przelewem na konto bankowe sklepu podany na fakturze

– za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Paypal)

– gotówką w siedzibie firmy przy odbiorze osobistym

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Przedmiotem świadczenia jest rzecz o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oferowane produkty są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Świadczenia takie z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. art. 38 pkt 3 ustawy)

§ 8 Procedura reklamacji

1.Reklamacje należy składać na adres siedziby Usługodawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą mailową na adres biuro@drukarniaglowna.pl

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt lub jego zdjęcie wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym które powinno zawierać:

– opis wady produktu

– roszczenie

– dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, sąd powszechny.

7. Usługodawca zapisuje czynności dokonane przez Klienta takie jak informację o dacie i godzinie złożenia zamówienia, wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itp. W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia przez obie strony.

§ 9 Odpowiedzialność sklepu

1. Usługodawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze Swojej strony oraz osób zatrudnionych lub osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie.

2. Usługodawca nie odpowiada treści zawarte w projektach i materiałach przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje w nich korekt. Jeżeli jednak materiały przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem, Usługodawca może odmówić realizacji zamówienia.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego zarówno przesłanego przez Klienta jak i stworzonego przez Usługodawcę na jego zlecenie po wcześniejszej akceptacji – jeżeli klient zaakceptował projekt z błędem lub błędami.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych lub poprzez działanie osób trzecich na które Usługodawca nie ma wpływu tj. przerwa w dostawie energii elektrycznej, klęska żywiołowa, opóźnienia w przekazywaniu środków pieniężnych przez instytucje finansowe, opóźnienia spowodowane przez przewoźników przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

6. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W Sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) .

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

UWAGA:

  • druki wyborcze realizowane są bez zgrzewów
  • banery mogą się różnić do 1-2 % wielkością
  • nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane brakiem prądu, awarią maszyn, dużą ilością zamówień
  • wysyłka na rolce do 200 cm wysokości, większe banery np. 230×230 cm są składane w kostkę.
  • pliki do druku należy wysyłać w rozmiarach 1:1, CMYK, format jpg, tiff, pdf, cdr. Wszystkie elementy w plikach wektorowych zamienione na krzywe i połączone. Rozdzielczość minimum 72-100 DPI. Pliki PDF i CDR przyjmowane są na odpowiedzialność kupującego – muszą być poprawnie zapisane do druku – wszystkie warstwy i cienie scalone z tłem – to ważne.
  • banery do szerokości 310 cm drukujemy z jednego kawałka materiału. Szersze banery zgrzewane są z brytów.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy projektów: literówki, nr telefonów itd. Nie ingerujemy w przesłane projekty do druku.  Staramy się realizować druk w wymienionych terminach. Termin może ulec zmianie w szczególnych warunkach – awarie sprzętu, brak zasilania z linii energetycznej, duża ilość zleceń. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia firmy kurierskiej. Wysyłka wysłana w piątek, powinna zostać dostarczona na następny dzień roboczy – czyli poniedziałek. Paczkę należy sprawdzić w obecności kuriera. Jeśli przesyłka jest uszkodzona – należy spisać protokół reklamacyjny u kuriera. Ogólna specyfikacja przygotowania plików:
1. Wszystkie pliki należy spakować do formatu ZIP
2. Formaty plików:
  • TIF, JPG – format 1:1,  100dpi dla dużego formatu, tryb kolorów CMYK,  bez osadzonych dodatkowych profili, bez warstw – spłaszczone.
  • PDF – Wszystkie teksty powinny być zamienione w krzywe, mapy bitowe odpowiednio zapisane skala 1:1, rozdzielczość 100dpi dla dużego formatu bez osadzonych dodatkowych profili ICC, CMYK;
Nie ponosimy odpowiedzialności za prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF z programu Corel Draw, a także pliki PSD lub TIFF niepoprawnie wygenerowane oraz wynikłe z tego tytułu błędy. W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem (przekształcić na mapę bitową). CDR – do wersji X4 – teksty zamienione na krzywe, mapy bitowe w skali 1:1, 300dpi dla poligrafii, 100dpi dla dużego formatu, CMYK, Pliki przesyłane w corelu przyjmowane są na odpowiedzialność Kupującego.

Właścicielem i administratorem serwisu www.drukarniaglowna.pl jest:

Agencja reklamowa Netimage z siedzibą przy ulicy Dickensa 27 02-382 Warszawa.
Nip 7981420394 Regon 141402060
biuro@drukarniaglowna.pl +48 601183052